Inspirace pohybem

O pohybu jako cestě k sobě a k druhým

V přírodě je vše spojené s pohybem. Jsme součástí přírody, potřebujeme se hýbat - i pro naše myšlení a cítění je důležitý pohyb, přináší totiž pestrost stimulů a hlubší propojení se sebou samým. Zvu vás k seberozvoji inspirovanému pohybem.

Jaké má přínosy práce s tělem a pohybem?

 • Zvýšení vnímavosti k sobě a druhým
 • Hlubší sebepoznání
 • Inspirace pro další rozvoj
 • Rozvíjení různých druhů inteligencí
 • Rozvíjení tvořivosti
 • Zvýšení bezpečnosti a efektivity pohybu
 • Zvýšení své "prezence" a vlivu na druhé
 • Zvýšené vnímání všemi smysly ... a dává to celé větší SMYSL..

Vaše myšlenky a prožitky se dají do pohybu a snadněji dosáhnete změn!

Získáte netradiční náhled na oblast sebepoznání prostřednictvím vědomějšího vnímání svého těla, dechu, prostoru a pohybu. Využijeme základy Labanovy analýzy pohybu, prvky z pohybové terapie, bioenergetiky apod. Zaměříme se především na vliv těla a jeho pohybu při komunikaci, dosahování cílů, zvládání změn.

Vycházím z předpokladu, že vědomé tělo a spokojenost ve svém těle ovlivňují rychlost a účinnost změn ve všech oblastech života (práce, vztahy, zdraví, zájmy).

Budete inspirováni k hlubšímu propojení své mysli s tělem a budete mít příležitost zaměřit se na hledání svého středu a na posílení svého autentického projevu. Tím zvýšíte svou "prezence" - schopnost být přítomný teď a tady a ve své vnitřní síle, s plnou pozorností. Začnete si více uvědomovat, jak využíváte své tělo a jeho pohyb, a získáte inspiraci a doporučení pro svůj další rozvoj.

Kurz Inspirace pohybem a obrazem

 • Co přináší práce s pohybem a prostorem pro seberozvoj
 • Jaký vliv má zapojení všech smyslů na myšlení, prožívání a chování. Smysluplné smysly.
 • Obraz řekne více než 1000 slov: síla vizualizace (vnější a vnitřní).
 • Moc symbolů, metafor, příběhů.
 • Rozvíjení mindfulness, dosažení stavu FLOW.
 • Podpora vnímání různých perspektiv.
 • Inspirace pro dosahování cílů a záměrů - využití potenciálu naplno.

Obsah kurzu: je sestaven na základě zkušeností z praxe, vychází z principů neuro-lingvistického programování (NLP), metod práce s tělem a pohybem.

Forma: učení prožitkem, který vás rozpohybuje :) Na vlnách tvořivosti, radosti a inspirace. S lehkostí a hravostí, přitom do hloubky. Uvnitř i venku v přírodě. Ve skupině nebo jako individuální rozvojový program.

Určeno pro: lektory, konzultanty, kouče, pedagogy, manažery a všechny, které zajímá osobnostní rozvoj.

Cíle: představení a vyzkoušení technik (sebe)koučování, využívajících práci s pohybem, prostorem, obrazem a dalšími smyslovými podněty.

Se záměrem naplňovat potenciál našich zdrojů a podpořit dosahování záměrů. Najít vlastní styl aneb "buďme sví a nebuďme z toho nesví" :)

Co Vám účast přinese:

prohloubíte sebeporozumění, podpoříte osobní efektivitu a tvořivost, poznáte své zdroje energie a naučíte se je účinně využívat, rozšíříte repertoár tipů pro práci s lidmi, získáte inspiraci pro svůj další rozvoj.

K zamyšlení:

"Pohyb znamená život. Pohyb našich plic, srdcí či krve nás udržuje naživu. Pokud se dostatečně nehýbeme, stagnujeme podobně jako přehrazená řeka. Když se dáme do pohybu, začneme se čistit, občerstvovat a obnovovat podobně jako plynoucí řeka. Naše těla, srdce a mysli jsou stvořena k pohybu, podobně jako střídající se roční období, den a noc nebo cyklus přibývaní a ubývání luny. Veškerý život je v pohybu. Když se pohybujeme - fyzicky, emočně, mentálně - , rezonujeme se životem. Pohybujeme-li se vědomě a jsou-li naše těla, srdce a mysli při tom propojeny, vyživujeme svou duši a spojujeme se s duchem života.

Z knihy Léčení pohybem. Jak probouzet, tančit a žít své sny. (S. a Y.D.Khanovi, Praha Maitrea 2012).


O psychologii pohybu

Vnímání pohybu je prvním smyslem, se kterým se lidská bytost v těle matky setkává. Je škoda, že tento kinestetický smysl školní a další vzdělávání příliš nerozvíjí. A přitom vnímání svého těla a cítění se dobře ve svém těle je předpokladem úspěchu ve všech životních oblastech (práce, vztahy, zdraví, zájmy).

Často jsme tak zaměřeni na svou mysl, že ani nevnímáme potřeby svého těla. Pro celostní harmonický rozvoj osobnosti je užitečné se zaměřit více na všímání si svého dechu, svého osobního prostoru (tzv. osobní bubliny), uvědomování si svého centra těla a svých pohybů.

Díky úzkému propojení mezi pohybem a naší psychikou máme účinnou možnost, jak ovlivňovat svou psychiku tím, že budeme rozvíjet své pohybové vzorce, doplňovat ty kvality pohybu, které nejsou pro nás až tak typické. Tím rozvíjíme svou vnímavost a všechny typy inteligencí .

Když se více zaměříme na dech a prohloubíme ho, když si budeme svým vnitřním zrakem představovat své centrum těla a propojovat se s ním, prohloubíme spojení mezi myslí, tělem a srdcem. Stáváme se tak více celistvými a autentickými ve svém projevu. A jak to poznáme?

Například tím, že naše komunikace bude mít na druhé větší vliv, že budeme silnější ve schopnosti leadershipu a vedení druhých. Je to tím, že se posílí naše schopnost "být plně přítomni, tady a teď, se všímavostí a neposuzující pozorností".

Osvojováním určitých pohybových vzorců lze rozvinout schopnost zvládat změny (tak například rotační pohyby posilují schopnost změny), komunikovat s druhými.

Především však lépe poznáme sami sebe a to, čím si někdy stojíme sami sobě v cestě.

Inspirujícím a propracovaným systémem analyzujícím pohyb je Labanova analýza pohybu (Laban movement analysis, LMA), jehož zakladatel Rudolf Laban (1879 -1958) integroval znalosti o pohybu v mnoha souvislostech. Navzdory názvu se jedná spíše o syntézu mnoha oblastí (anatomie těla, architektura, posvátná geometrie, krystalografie, neurovědy) a především to, že rozvíjí vědomí našeho těla, vnímání souvztažností v těle a vede k bezpečnému a efektivnímu pohybu. Tato metoda se zaměřuje na vnímání těla, prostoru kolem nás a dynamiky pohybu. Rozlišuje různé charakteristiky pohybu, například váhu, fokus, čas, plynutí. Kombinacemi těchto charakteristik vzniká popis psychických stavů.

Rudolf Laban se zabýval základními tématy:

 • Vnitřní - Vnější
 • Stabilita - Mobilita
 • Funkce - Exprese
 • Zotavení - Námaha

Při analýze pohybu se zaměřoval na čtyři oblasti, tzv. BESS (Body = tělo, Effort = úsilí, Space = prostor, Shape = tvar).

Při pozorování dynamiky pohybu, tzv. úsilí - Effort, R.Laban sledoval tyto charakteristiky a znázorňoval je graficky, vznikala tak Labanova notace pohybu.

 • VÁHA: těžká - lehká
 • ČAS: zpomalující - zrychlující
 • FOKUS: přímý - nepřímý
 • PLYNUTÍ: volné - vázané (kontrolované)

Pomocí této metody můžeme poznávat své charakteristické pohybové vzorce, které o nás hodně vypovídají, a získáme doporučení pro náš rozvoj. Zaměříme se na posílení chybějících charakteristik pohybu, které jsou spojeny opět s určitými psychickými stavy.

Příklad využití Labanovy analýzy pohybu při koučování: Přestavte si svůj cíl, kterého chcete dosáhnout. Vyberte místo v prostoru kolem vás, které by tento cíl mohlo reprezentovat. Nyní se vydejte na cestu k tomuto cíli. Všímejte si svých pohybů a pocitů v těle.

Jsou lidé, kteří vyrazí rychle za cílem a na cestě postupně zpomalují a ztrácejí směr. Jsou lidé, kteří na začátku dlouho přešlapují a pak vyráží k cíli, postupně zrychlují a přidávají svou váhu. Jsou lidé, kteří cestou ke svému cíli registrují mnoho věcí ze svého okolí (jejich fokus je nepřímý), jsou lidé, kteří při cestě za svým cílem nevidí nic jiného (přímý fokus). Jak byste popsali svou cestu k cíli? Byť to na první pohled může působit neobvykle, doporučuji si toto cvičení vyzkoušet. Pohybový projev a jeho aspekty (rychlost, váha, fokus, plynutí) velkou měrou vypovídají o našem přístupu k dosahování cílů, komunikaci, zvládání změn. Jsou to cenné informace a podněty, které nás mohou nasměrovat k další práci na sobě.

Jsem přesvědčena o síle myšlenky Gabrielle Roth, zakladatelky tance pěti rytmů, že "když rozpohybujeme tělo, rozpohybujeme duši a ta se začíná léčit".

Informace o zakladateli Rudolfovi Labanovi a jeho metodě Laban Movement Analysis (LMA): https://en.wikipedia.org/wiki/Laban_movement_analysis

Využíváním (nejen) Labanovy analýzy pohybu se u nás dlouhodobě zabývá Rena Milgrom DanceLab Praha.