Supervize s invencí

Supervizi vnímám jako rozhovor dvou odborníků, vycházím z definice super – vize (vidět víc) jakožto zprostředkování nového pohledu na témata z koučovací praxe.  Mými hodnotami jsou respekt, vnímavost, zkušenosti, strukturovaný a na praktické výstupy orientovaný přístup. V roli supervizora vycházím z více než dvacetiletých zkušeností s koučováním (koučovací praxe a výcviky koučů) a s mentoringem. Jsem akreditovaným koučem a mentorem EIA na úrovni Senior Practitioner od EMCC. Absolvovala jsem supervizní výcvik Diploma in Coach Supervision (International Centre for Business Coaching) a získala mezinárodní akreditaci supervizora koučů a mentorů ESIA od EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Procházím vlastní supervizí a své vzdělání v tomto oboru doplňuji kontinuálně. 

Ve své supervizní praxi stavím na svých schopnostech podpořit klienty, dát jim inspiraci pro rozvoj a umožnit nadhled, náhled i kontrolu. To odpovídá třem základním cílům (funkcím) supervize – funkce podpory, rozvoje a řízení.

Supervize napomáhá ochraně jak kouče, tak jeho klientů, zajišťuje etické a profesionální postupy a bezpečnost. Principem je reflexe, zvědomování souvislostí, prohlubování sebeporozumění, vzájemné učení a řízený rozbor konkrétních situací z praxe. A to jsou zároveň hlavní užitky pro supervidované – dovolit si zastavit se, podívat se na věci z nadhledu, jiné perspektivy nebo do hloubky, prostě rozpohybovat přemýšlení a prožívání a odkrývat své slepé zóny. Supervizi považuji za jeden ze základních předpokladů účinného koučování, také jako důležitý prvek psychohygieny koučů. Je to jeden ze základních aspektů kontinuálního profesního rozvoje a také nezbytná podmínka pro akreditace koučů a mentorů.

V supervizní činnosti využívám celostní přístup (souvislosti mezi myšlením, prožíváním, chováním, tělem), principů vzdělávání dospělých (síly reflexe a sdílení, práci s vnitřní motivací). Inspiraci čerpám také z jungovské osobnostní typologie, neurolingvistického programování, systemického přístupu, transakční analýzy, práce s tělem, pohybem. Ráda pracuji s vizualizacemi situací, metaforami a příběhy. Svůj přístup uzpůsobuji situaci klienta a jeho úrovni rozvoje. Kompasem pro mou superivzní činnost kompetence supervizora podle ISBC a EMCC a Globální etický kodex pro kouče, mentory a supervizory.

Jak supervize probíhá?

Využívám sedmioký model supervize Petera Hawkinse a Robina Shoheta. Společně se supervidovaným nasvěcujeme jednotlivé perspektivy pohledu na situace z koučovací / mentorovací praxe. Supervizi poskytuji prezenčně i online, délka session je 60 nebo 90 minut. Na začátku supervizní spolupráce stanovuji podrobný kontrakt (dohodu se supervidovaným). Respektuji zásadu mlčenlivosti a zachování důvěry.

Při supervizním rozhovoru vytvářím bezpečný a tvořivý prostor pro rozpohybování myšlenek, vnímání různých úhlů pohledu a nacházení nadhledu a náhledu.

Máte-li zájem o super-vizi, kontaktujte mě ohledně domluvy podmínek: