Supervize s invencí

Supervizi vnímám jako rozhovor dvou odborníků, vycházím z definice super – vize (vidět víc) jakožto zprostředkování nového pohledu na témata z koučovací praxe. Procházím vlastní supervizí a své vzdělání v tomto oboru doplňuji kontinuálně. Mými hodnotami jsou respekt, vnímavost, zkušenosti, strukturovaný a na praktické výstupy orientovaný přístup. V roli supervizora vycházím z více než dvacetiletých zkušeností s koučováním (praxe a výcviky koučů) a s mentoringem. Jsem akreditovaným koučem a mentorem EMCC na úrovni Senior Practitioner. Jsem absolventkou výcviku Diploma in Coach Supervision (International Centre for Business Coaching). 

Stavím na svých schopnostech podpořit klienty, dát jim inspiraci pro rozvoj a umožnit nadhled, náhled i kontrolu. To odpovídá třem základním cílům (funkcím) supervize – funkce podpory, rozvoje a řízení.Supervize napomáhá ochraně jak kouče, tak jeho klientů, zajišťuje etické a profesionální postupy a bezpečnost. Principem je reflexe, zvědomování souvislostí, prohlubování sebeporozumění, vzájemné učení a řízený rozbor konkrétních situací z praxe. A to jsou zároveň hlavní užitky pro supervidované – dovolit si zastavit se, podívat se na věci z nadhledu, jiné perspektivy nebo do hloubky, prostě rozpohybovat přemýšlení a odkrývat slepé zóny. Supervizi považuji za jeden ze základních předpokladů účinného koučování, také jako důležitý prvek psychohygieny koučů. Je to pro mě základní aspekt kontinuálního profesního rozvoje. Stavím na celostním přístupu – vnímání souvislostí mezi myšlením, prožíváním a chováním. V supervizní činnosti využívám principů vzdělávání dospělých (síly reflexe a sdílení, práci s vnitřní motivací). Inspiraci čerpám také z jungovské osobnostní typologie, neurolingvistického programování, systemického přístupu, transakční analýzy, práce s tělem, pohybem. Ráda pracuji s vizualizacemi situací, metaforami a příběhy. Svůj přístup uzpůsobuji situaci klienta a jeho úrovni rozvoje. Kompasem jsou pro mě kompetence supervizora podle ISBC a EMCC a Globální etický kodex pro kouče, mentory a supervizory..

Jak supervize probíhá?

Využívám sedmioký model supervize Petera Hawkinse a Robina Shoheta. Společně se supervidovaným nasvěcujeme jednotlivé perspektivy pohledu na situaci. Supervizi poskytuji prezenčně i online, obvyklá délka session je 60 minut. Na začátku supervizní spolupráce stanovuji podrobný kontrakt (dohodu se supervidovaným). Respektuji zásadu mlčenlivosti a zachování důvěry.

Při supervizním rozhovoru vytvářím bezpečný a tvořivý prostor pro rozpohybování myšlenek, vnímání různých úhlů pohledu a nacházení nadhledu a vhledu. 

Máte-li zájem o super-vizi, kontaktujte mě ohledně domluvy podmínek: